הרכבת, תל אביב

שני מגרשים בבעלות פרטית, בשטח כולל של  1.4 דונם בסמוך למחלף לה-גוורדיה. על אחד מהמגרשים מצוי מבנה חד קומתי שהושכר
הקרן קידמה הסכם עם עיריית ת"א להסדרת היטלי ההשבחה הנוכחיים, פיתוח והפקעת החלקה וגיבשה תכנון בשני מישורים:

כיחידה תכנונית גדולה בת כ - 3 דונם, בשיתוף עם החלקות השכנות